Allah’a Hamd

Öyle bir Allah’a hamd, medih ve senâlar ederiz ki, şu âlemi kebir O’nun îcadıdır. Ve insan denilen şu küçük âlem de O’nun ibdâ’ıdır.

Biri inşâsı, diğeri binâsıdır. Biri san’atı, diğeri sıbgasıdır. Biri nakşı, diğeri zinetidir. Biri rahmeti, diğeri nimetidir. Biri kudreti, diğeri hikmetidir. Biri azameti, diğeri rububiyetidir. Biri mahluku, diğeri masnûudur. Biri mülkü, diğeri memlüküdür. Biri mescidi, diğeri abdidir.

Evet, bütün bu şeyler, eczâsıyla beraber Allah’ın mülkü ve malı olduğu, i’cazvâri sikke ve mühürleriyle sâbittir. Allah’tan başka hak bir Allah’ın bulunmadığını kalben tasdik ve lisanen ikrar ettiğime, bütün gören ve görünen eşyayı şâhid gösteriyorum. Öyle bir Allah ki, vücub-u vücuduna ve Vahid, Ehad, Ferd, Samed olduğuna Hazreti Muhammed (A.S.M.) bir şâhid-i sâdık ve bir bürhan-ı nâtıktır. Öyle Muhammed (A.S.M.) ki, icmâ ve tasdiklerine mazhar olmakla, enbiya ve mürseline siyadet ünvanını; ve ittifak ve tahkiklerini almakla, imam-ül evliya ve’l-ulemâ lâkabını almıştır.

Ve öyle Muhammed (A.S.M.) ki, âyât-ı bâhire, mu’cizat-ı katıa ve secaya-yı sâmiye ve ahlâk-ı âliye sahibi olmakla mehbit-i vahy-i İlahi olmuştur. Ve öyle Muhammed (A.S.M.) ki, âlem-i gayb ve melekûtu seyr ve ziyaret etmekle, ervahı müşahede ve melâike ile musahabe, cin ve insanlara irşad vazifesini almıştır. Ve öyle Muhammed (A.S.M.) ki, şâhsiyet-i maneviyesiyle kâinatın kemaline bir fihsirste olmakla, bütün saadetlerin ve medeniyetlerin düsturlarını havi şeriata sahibtir. Ve öyle Muhammed (A.S.M.) ki, âlemi şehadette iken gaybiyattan haber verir bir beşîr ve nezîr olup bütün kuvvetiyle, kemal-i ciddiyetle ve vüsuk ile ve itmi’nan ile yüksek bir îmân ile nev’-i beşere karşı “Tevhid Dini”ni LA İLAHE İLLALLAH ile ilân ediyor ve ilâm ediyor. 

Son Yazılar

Son Yorumlar

    Kategoriler

    Editör Yazar:

    İlk Yorumu Siz Yapın

    Bir cevap yazın

    E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir